LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมSCG มอบ “ทุนการเรียนการสอนดี จากพี่เสือ” ให้บุตรสื่อมวลชน ในจังหวัดลำปาง


ภาพประกอบข่าว

บริษัทปูนซิเมนต์ ลำปาง จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการสอบชิงทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่เป็นบุตรของ สื่อมวลชน พนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ฯ และโรงเรียนรอบๆพื้นที่โรงงานปูนซิเมนต์ ลำปาง อาทิ โรงเรียนต่างๆในอำเภอแจ้ห่ม และโรงเรียนในอำเภอเมืองบางพื้นที่ โดยในครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาดังกล่าวจำนวนมาก โดยมี “นายสุรชัย นิ่มลออ” กรรมการผู้จัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ ลำปาง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา

ซึ่งการสอบชิงทุนการศึกษาดังกล่าวได้จัดให้มีการสอบ ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีที่ บริษัทปูนซิเมนต์ ลำปางฯ มอบให้กับบุตรของสื่อมวลชนมาเป็นประจำทุกๆปี

ลักษณะของทุน : เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ครั้งเดียว โดยการสอบคัดเลือกเป็นปี ๆ โดยได้รับทุนระดับชั้นละ 1 ทุน (ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของระดับชั้นนั้นๆจะได้รับทุนการศึกษาในชั้นนั้นไป) ส่วนผู้ที่ทำคะแนน 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจะได้รับรางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ : กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1 - ป.6 , มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 , ปวช. 1 – 3 ,อนุปริญญา /ปวส. 1 – 2 , ปริญญาตรีปีที่ 1 – 4

วิชาที่สอบ : หน่วยงานของรัฐ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบโดยวัดความถนัดใน 3 ด้านคือ มีวิชาที่สอบ ดังนี้

1. ความสามารถทางภาษา (ภาษาไทย)

2. ความสามารถคณิตศาสตร์

3. ความสามารถเชิงเหตุผล

สรุปผลของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทปูนซิเมนต์ ลำปาง ในส่วนของบุตรสื่อมวลชนในจังหวัดลำปางมีดังนี้

ระดับชั้น ป.1 ไม่มีผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับชั้น ป.2 ไม่มีผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับชั้น ป.3 ไม่มีผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับชั้น ป.4 ด.ช.ปุณพจน์ เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง บุตรของ นายวิเชียร เอื้อเฟื้อ นสพ.ลำปางสปอร์ตไทม์ออนไลน์ ได้อันดับที่ 31 ของระดับเครือข่าย บริษัทปูนซิเมนต์ ทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา 4000 บาท

ระดับชั้น ป.6 ด.ญ.กัญญาณัฐ จันทราช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ บุตรของ นายสัจจพล จันทราช สถานีวิทยุ อสมท.ลำปาง ได้อันดับที่ 58 ของระดับเครือข่าย บริษัทปูนซิเมนต์ ทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา 4000 บาท

ระดับชั้น ปวช.1 ไม่มีผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับชั้น ปวช.2 นายยศธร ทรายมูล วิทยาลัยเทคนิคลำปาง บุตรของ นายสมหมาย ทรายมูล นสพ.คนเมืองเหนือ ได้อันดับที่ 7 ของระดับเครือข่าย บริษัทปูนซิเมนต์ ทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา 5000 บาท ระดับชั้น ปวช.3 นายวัชรินทร์ เอื้อเฟื้อ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง บุตรของ นายวิเชียร เอื้อเฟื้อ นสพ.ลำปางสปอร์ตไทม์ออนไลน์ ได้อันดับที่ 4 ของระดับเครือข่าย บริษัทปูนซิเมนต์ ทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา 5000 บาท

ระดับชั้น ม.1 ด.ญ.ชัญญานุช ไกลถิ่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย บุตรของ นางอุไรวรรณ ไกลถิ่น นสพ.เขลางค์นครโพส ได้อันดับที่ 46 ของระดับเครือข่าย บริษัทปูนซิเมนต์ ทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา 4500 บาท

ระดับชั้น ม.2 ด.ญ.กฤตพร นันตาแสง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย บุตรของ นายแหลมเพชร นันตาแสง สวท.ลำปาง ได้อันดับที่ 138 ของระดับเครือข่าย บริษัทปูนซิเมนต์ ทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา 4500 บาท

ระดับชั้น ม.3 ไม่มีผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับชั้น ม.4 ไม่มีผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับชั้น ม.5 น.ส.ปัญจมา แก้วหนองยาง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง บุตรของ นายสุรชัย แก้วหนองยาง นสพ.นครลำปาง ได้อันดับที่ 58 ของระดับเครือข่าย บริษัทปูนซิเมนต์ ทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา 5000 บาท

ระดับชั้น ม.6 ไม่มีผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีที่1 น.ส.พิมพ์พรรณ เดือนแจ่ม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ บุตรของ นางจริยา บุญเสริม สวท. ลำปาง ได้อันดับที่ 7 ของระดับเครือข่าย บริษัทปูนซิเมนต์ ทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา 10000 บาท

ระดับปริญญาตรี ปีที่2 ไม่มีผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีที่3 ไม่มีผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีที่4 นายณัฐชนน วิลกอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุตรของ นางอรัญญา วิลกอบ นสพ.ไทยนิวส์ ได้อันดับที่ 28 ของระดับเครือข่าย บริษัทปูนซิเมนต์ ทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา 10000 บาท

รางวัลชมเชยสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 50 เปอรเซ็นต์ ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท

1. ด.ช.ก้องภพ นันตาแสง ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำปาง บุตรของ นางบานเย็น นันตาแสง สวท.ลำปาง

2. ด.ญ.รินรดา ทาไชยวงศ์ ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนพินิจวิทยา บุตรของ นายชาตรี ทาไชยวงศ์ นสพ.ลำปางนิวส์

3. ด.ญ.ภุมวารี ไชยอินตา ระดับชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลลำปาง บุตรของ นายชัยวุฒิ ไชยอินตา นสพ.อินไซด์ท่องเที่ยว

4. ด.ญ.ชณสฌา ปรางค์สุวรรณ์ ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย บุตรของ นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว สวท.ลำปาง

5. นายวีรภัทร ภักดีวงศ์ ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย บุตรของ นายบัณฑิต ภักดีวงศ์ นสพ.แมงมุม