LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมวปอ. รับฟังข้อมูลการบริหารพลังงานไฟฟ้าในเขตภาคเหนือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ภาพประกอบข่าว

วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รับฟังบรรยายการบริหารพลังงานไฟฟ้าในเขตภาคเหนือ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชื่อมั่นโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าถ่านหินของไทย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, พล.ต. กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 59 นำโดย พลโท ไชยอนันต์ จันทร์คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อ “การบริหารพลังงานไฟฟ้าในเขตภาคเหนือทั้งระบบ” โดยมีนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ เป็นวิทยากร จากนั้นร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 และการเติบโตด้านพลังงานของประเทศ

พลโท ไชยอนันต์ จันทร์คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวว่า นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 อยู่ในระหว่างทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อ เสนอต่อรัฐบาลในประเด็นความมั่นคงด้านพลังงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นต้นแบบของโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทย จึงได้นำนักศึกษามาดูงาน ซึ่งหลังจากฟังการบรรยายแล้วได้ความรู้ว่าการใช้พลังงานทางเลือกอื่นในการผลิตไฟฟ้า เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม ไม่เพียงพอต่อการใช้พลังงานในประเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงมีความสำคัญที่ต้องดำเนินภารกิจสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุ นั่นหมายถึงประเทศไทยต้องมีการกำหนดแหล่งผลิตที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงาน นอกจากนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะยังให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้เรารู้ว่าการพัฒนาทุกด้านต้องดำเนินไปพร้อมๆกัน