LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมท.นครลำปางจับมือ กฟภ.จังหวัดลำปางทำ MOU ลงนามบันทึกความเข้าใจ ตัดแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาลฯอย่างถูกวิธี


ภาพประกอบข่าว

เทศบาลนครลำปาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อตัดแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาลนครลำปางอย่างถูกวิธี โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง นายอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายอุดมศักดิ์ หิรัณยตระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง นายอัครเดช แต้มคู รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง นายประครอง ศิริภัณฑ์ วิศวกร ระดับ 9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ร่วมลงนามความเข้าใจฯ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปางและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ รวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนในจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 100 คน ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า “พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ วันนี้ เกิดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครลำปางกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ให้มีต้นไม้ในแนวถนนหนทางที่ร่มรื่นและมีความมั่นคง และความปลอดภัยจากการใช้พลังงานไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางกับเทศบาลนครลำปาง และจัดการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรหมอต้นไม้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง และพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ในวันนี้”

นายอุดมศักดิ์ หิรัณยตระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า มุ่งเน้นให้ทุกหมู่บ้าน ครัวเรือน และธุรกิจอุตสาหกรรม ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงเชื่อถือได้ ไม่มีปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง และมีความปลอดภัยร่วมกับเทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง และเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต้นไม้ตามแนวถนนและเขตทางที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ได้ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งต้นไม้ที่อยู่ในแนวของสายไฟฟ้าแรงสูง อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ดังนั้นการดูแลต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง และตัดแต่งต้นไม้ในแนวของสายไฟฟ้าแรงสูงอย่างถูกวิธี จะสามารถป้องกันระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการดำเนินงานตัดแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาลนครลำปางอย่างถูกวิธี”