LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมนักศึกษาสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม กฟผ.แม่เมาะ


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Nagasaki ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการควบคุมคุณภาพอากาศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหลัก บริเวณแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และการจัดการน้ำเสียจากการกระบวนการผลิตไฟฟ้า ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย โดยมีนางสุทธินี สอนไว วิศวกรระดับ 9 แผนกเคมี กองเชื้อเพลิงถ่านและน้ำ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร