LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเปิด


ภาพประกอบข่าว

เปิดตำนานอ่านลำปาง “มิวเซียมลำปาง” แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม “เปิดให้บริการ” เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวลำปางแล้ว...วันนี้

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง และคณะสื่อมวลชน กว่า 100 คน ร่วมเปิดตำนานอ่านลำปาง เข้าเยี่ยมชม “มิวเซียมลำปาง” รอบปฐมทัศน์ ร่วมชมนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตำนานเมืองลำปาง ทั้ง 16 ห้อง นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง ผ้าล้านนา เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และซิ่นตีนจกลำปาง และนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง สลุงหลวง งานบุญของชาวนครลำปาง ซึ่งเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เป็นวันแรก ถือเป็นของขวัญปีใหม่อันทรงคุณค่าแก่ชาวลำปาง

โดยเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการก่อสร้าง มิวเซียมลำปาง ให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ที่ทันสมัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ เนื่องจากในยุคปัจจุบันประชาชนมีความต้องการแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นแหล่งสะสมความรู้ ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงกับกระบวนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์อย่างสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ เพื่อให้เกิดความงอกงามของสติปัญญา เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างจิตสำนึกที่ดี

มิวเซียมลำปาง เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ที่มุ่งสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนประชาชนได้เข้าถึงความรู้และตระหนักถึงรากเหง้าความสำคัญของความเป็นตัวตนในพื้นถิ่น เป็นการขยายองค์ความรู้และปลูกฝังการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง มิวเซียมลำปางมีเป้าหมายที่จะช่วยขับเคลื่อนจังหวัดลำปางให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นเด็กเยาวชนและประชาชนให้เรียนรู้ผ่านการคิด การเล่น การสืบค้นและการตั้งคำถาม เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ เพื่อบ่มเพาะการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ด้วยการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย และเป็นการนำไปสู่การมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นทุกภาคส่วนต่อไป