LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม กฟผ.แม่เมาะ ร่วมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า บ้านจำปุย ต.บ้านดง


ภาพประกอบข่าว

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า บ้านจำปุย ต.บ้านดง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอแม่เมาะพร้อมเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง และผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟในโครงการการเฝ้าระวังไฟป่าบ้านจำปุย หมู่ 4 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวติดกับป่าในช่วงฤดูแล้งจะมีเศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งทับถมจำนวนมากอาจเป็นตัวนำเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟป่า ส่งผลกระทบต่อชุมชน การเกษตร สัตว์ป่าและระบบนิเวศภายในหมู่บ้านได้ นอกจากนี้ชุมชนยังเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามเข้าบริเวณหมู่บ้าน ด้วยการจัดเวรยามเฝ้าระวังทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมประกาศแจ้งเตือนคนในชุมชนห้ามเผาป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันอีกด้วย

สำหรับโครงการการเฝ้าระวังไฟป่าบ้านจำปุย หมู่ 4 เป็นหนึ่งในแผนส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของราษฎรตำบลบ้านดง ที่ กฟผ.แม่เมาะสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 แสนบาท ตลอดจนร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และผู้นำชุมชนบ้านดง ในการดำเนินโครงการและบริหารงบประมาณ