LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปางเชิญร่วมงาน


ภาพประกอบข่าว

วันที่ ๕ มีนาคม ของทุกปีเป็นวั นนักข่าว โดยสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ซึ่งมีสมาชิก ประกอบด้วยผู้สื่อข่าวในสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ได้มีการจัดกิจกรรมวันนักข่าวขึ้นเป็นประจำของทุกๆปี

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ได้กำหนดการไว้ ดังนี้ กิจกรรมช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มีพิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดกู่คำ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง หลังเสร็จพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

กิจกรรมช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป จะมีการจัดงานสังสรรค์ และ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนคณะบุคคล เพื่อนำเงินเข้าสมทบเป็นค่าสวัสดิการ และ เป็นทุนการศึกษา และการดูแลครอบครัว ของสมาชิก โดยจัดงาน ณ ห้องเวียงแก้ว ชั้นที่ ๒ โรงแรมลำปางเวียงทอง