LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมคณะครูและนักเรียนยุวกาชาด ร.ร.แม่เมาะวิทยา เข้าดูงานโครงการชีววิถีฯ กฟผ.แม่เมาะ


ภาพประกอบข่าว

คณะครูและนักเรียนยุวกาชาด ร.ร.แม่เมาะวิทยา เข้าดูงานโครงการชีววิถีฯ กฟผ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะครูและนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จำนวน 87 คน เข้าเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้กิจกรรมการประเมินผลยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2561 มีนายภัทรพล วิเชียรกุล ช่างระดับ 7 แผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชนให้การต้อนรับพร้อมบรรยายการดำเนินงานของโครงการชีววิถีฯ จากนั้นนำคณะเข้าชมการปลูกพืชสวนครัวและพืชล้มลุก ชมการจัดการด้านปศุสัตว์นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม การทำปุ๋ยจุลินทรีย์ EM และการผสมดินเพาะปลูก ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและสามารถเป็นองค์ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ครูทัดทรวง เตชะแก้ว กล่าวว่า การนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ นั้น เพราะเห็นว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ สอดคล้องกับปรัชญาการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ใกล้ชุมชนและท้องถิ่นของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตัวเอง ครอบครัว และชุมชน ขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ ที่เปิดบ้านให้เข้ามาเรียนรู้พร้อมจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ด.ญ.สุทธิตา สาระสนธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กล่าวว่า วันนี้ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นความรู้ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน ได้มาสัมผัสและลงมือทำด้วยตัวเองทำให้รู้สึกสนุกไปพร้อมๆกับได้รับความรู้ใหม่ๆ ส่วนตัวไม่เคยปลูกต้นไม้ แต่วันนี้ได้รู้ขั้นตอนการผสมดินปลูกและเคล็ดลับต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในครัวเรือน