LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าดอยพระบาท


ภาพประกอบข่าว

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าดอยพระบาท ที่1

ในช่วงที่ไฟป่ากำลังเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ และเป็นสาเหตุหลักของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ทำให้สภาพบรรยากาศขุ่นมัว ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนทั่วไปอยู่ในขณะนี้ ทำให้หลายหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอาสาสมัคร ต่างร่วมผนึกกำลังป้องกันและควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ทั่วจังหวัดลำปาง

ล่าสุด อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ สำนักงานป่าไม้จังหวัดลำปาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าดอยพระบาท ที่ 1 ณ ศูนย์อาสาพิทักษ์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยคิงตอนบน ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อเป็นศูนย์วางแผนงาน สนธิกำลัง เฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2562 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้สนับสนุนน้ำดื่มและแบตเตอร์รี่สำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ศูนย์อาสาพิทักษ์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยคิงตอนบน เป็นพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยคิงตอนบน จำนวน 5,300 ไร่ ที่อำเภอแม่เมาะ บูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้ เทศบาลตำบลแม่เมาะ ชุมชนตำบลแม่เมาะ และ กฟผ.แม่เมาะ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนป้องกันการบุกรุกทำลายป่า โดยวิธีการต่างๆ เช่น การสร้างฝายแบบดินปูนผสม และการปลูกต้นไม้ที่ไม่เน้นผลัดใบ เป็นต้น