LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม4 หน่วยงานหลักใน อ.แม่เมาะ บูรณาการร่วมทำแผนประชาคมหมู่บ้าน มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชชุมชน


ภาพประกอบข่าว

4 หน่วยงานหลักใน อ.แม่เมาะ บูรณาการร่วมทำแผนประชาคมหมู่บ้าน มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของชุมชน อ.แม่เมาะ

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ถือเป็นหน้าที่ของสมาชิกในหมู่บ้านทุกคน ที่ต้องร่วมกันนำเสนอ ร่วมคิดและตัดสินใจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก และความเป็นอยู่ภายในชุมชน ล่าสุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.แม่เมาะ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.แม่เมาะ จัดทำแผนประชาคม ของชุมชน 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 4 เมษายน 2562

โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้นำเสนอประเด็นปัญหา ความจำเป็น และแผนการพัฒนาของหมู่บ้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน น้ำประปา แสงสว่าง เป็นต้น

2. ด้านสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ปัญหายาเสพติด และการศึกษา เป็นต้น

3. ด้านเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ พื้นที่ในการทำการเกษตร

4. ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

โดยนำหลัก SWOT คือ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส เพื่อเค้นหาวิธีการที่เหมาะสมมาแก้ปัญหาดังกล่าวในระยะยาว โดยมุ่งเป้าส่งเสริมให้คนในชุมชน แม่เมาะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหลังจากการรวบรวมแผนโครงการจากหมู่บ้านต่างๆ แล้วเสร็จ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะประชุมสรุป และกลั่นกรองแผนร่วมกัน ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ของอำเภอ โดยมีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธาน เพื่อให้ได้เล่มแผนประชาคมหมู่บ้าน อ.แม่เมาะ ฉบับสมบูรณ์ จากนั้นที่ประชุมจะจัดสรรงบประมาณ ความรับผิดชอบ ให้เหมาะสมกับความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสามารถดำเนินการตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด