LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ นำชุมชนศึกษาดูงานการผลิตบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ณ จ.เลย


ภาพประกอบข่าว

กฟผ.แม่เมาะ นำชุมชนศึกษาดูงานการผลิตบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ณ จ.เลย แผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ นำคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลแม่เมาะ และสมาชิกชุมชนบ้านเมาะหลวง อ.แม่เมาะ ศึกษาเรียนรู้วิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกาบหมาก โดยมีขั้นตอนการผลิตบรรณจุภัณฑ์ ตั้งแต่การนำกาบหมากมาล้างทำความสะอาดไปจนถึงขั้นตอนการอัดด้วยเครื่องที่ทำให้เกิดรูปทรงต่างๆ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถนำมาใช้ล้างทำความสะอาดได้กว่า 10 ครั้ง หรือจนหมดอายุการใช้งาน สามารถลดปริมาณการใช้โฟมและพลาสติกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในชุมชนอีกด้วย ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2562 ณ กลุ่มผลิตภาชนะจากกาบหมากบ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ปัจจุบันนโยบายการลดใช้โฟม และพลาสติก เป็นหนึ่งในนโยบายที่ทุกหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติ ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานลด เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติก อีกทั้งอำเภอแม่เมาะได้มีนโยบายร่วมขับเคลื่อนตามโครงการ “ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม” โดยได้เริ่มรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก โฟม และหันกลับมาใช้ปิ่นโตเป็นภาชนะใส่อาหารแทน เพื่อลดปัญหาการขยะ และ ลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “ปิ่นโต โนโฟม” ซึ่งชุมชนเมาะหลวง ต.แม่เมาะ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในอำเภอแม่เมาะซึ่งเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชม รวมถึงมีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกและความสะดวกต่อผู้บริโภค ชุมชนบ้านเมาะหลวง รวมถึงสมาชิกชุมชน ต.แม่เมาะ จึงมีความสนใจที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ และนำมาต่อยอดการผลิตสำหรับใช้และจำหน่ายในอนาคต