LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬา สพป.ลำปาง เขต ๒ เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖


ภาพประกอบข่าว

สพป.ลำปาง เขต ๒ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "สพป.ลำปาง เขต ๒ เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมี นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้มุ่งหวังให้คนไทยได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้องจนเป็นวิถีชีวิต มีสุขภาพดีและสมรรถภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา เพื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวสู่ความสามัคคีและสมานฉันท์ โดยมีการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ได้แก่ กีฬา ๖ ประเภท ๑๖ รายการแข่งขัน ประกอบด้วย เชปักตระก้อ เปตอง ฟุตบอล ฟุตชอล วอลเลย์บอล แอโรบิก มวยไทย กรีฑา จำนวน ๓๒ รายการ ประกอบด้วย วิ่งทางตรง ๒๖ รายการ วิ่งผลัด ๖ รายการ นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย ตัวแทนนักกีฬา-กรีฑา จาก ๖ อำเภอ ในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒ รวมโรงเรียนเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬา-กรีฑาประเภทต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ ที่สูงขึ้นได้ และส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกายให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ ส่งผลถึงการมีสติปัญญาที่ดี และเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยจากสิ่งเสพติดทุกประเภท ทั้งนี้ยังทำให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รูชนะ และรูอภัย