LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม รณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 9 ให้หัวหน้างาน Safety Talk ก่อนเข้าทำงาน


ภาพประกอบข่าว

รณรงค์ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 9 ให้หัวหน้างาน Safety Talk ก่อนเข้าทำงานจริง

ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะเปิดงานรณรงค์ด้านความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาตามวาระ(Minor Inspection)โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 9 ภายใต้แนวคิด “ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ” รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของกฎความปลอดภัยที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน เน้นย้ำหัวหน้างานให้พูดคุย Safety Talk กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันความสูญเสียด้านบุคคลและทรัพย์สินของ กฟผ.แม่เมาะbr>
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานหน้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ด้านความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 9 (Minor Inspection#9) ภายใต้แนวคิด “ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ” เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนพนักงาน และผู้รับจ้างของ กฟผ.แม่เมาะให้มีจิตสำนึกในการทำงานอย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยมีนายเฉลิมพงษ์ กิตติวราพล หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น นายประมุข ทองอยู่ ช่างระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาหม้อน้ำ2 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2 ในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำกองนำผู้ปฏิบัติงานและบริษัทผู้รับจ้างกล่าวปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติตนตามกฎความปลอดภัย โดยมีผู้ปฏิบัติงาน บริษัทผู้รับจ้างเข้าร่วมงานกว่า 100 คน br>
นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะกล่าวว่า “งานบำรุงรักษาเป็นงานที่สำคัญและเป็นงานที่มีความอันตรายพร้อมที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการทำงานได้ ซึ่งการจัดงานรณรงค์ด้านความปลอดภัยงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 9 ครั้งนี้เป็นการรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยที่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน พฤติกรรมที่เสี่ยงและอันตรายผู้ปฏิบัติงานต้องตระหนักและควรละเว้น สิ่งสำคัญคือหัวหน้างานจะต้องดูแลผู้ปฏิบัติงานในทีม โดยมีการพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานที่จะต้องปฏิบัติก่อนที่จะเข้าทำงานจริงหรือที่เราเรียกว่า Safety Talk มีการช่วยกันเตือนให้ระลึกเสมอว่างานที่ทำนั้นมีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดเสี่ยงหรือจุดที่ไม่ปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้หัวหน้าชุดได้พูดคุยกันทุกครั้งก่อน ออกไปทำงาน ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการเตือนสติก่อนที่จะเข้าทำงาน สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมานั้น มักเกิดจากความประมาทของผู้ปฏิบัติงานและรุนแรงสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งในอดีตเคยเกิดขึ้นแล้ว มีทั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ.และบริษัทผู้รับจ้าง ทั้งนี้ใน 3 ปีที่ผ่านมาการบริหารงานด้านความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะนั้นทำได้ดี โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาสถิติอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะนั้นไม่มี ต้องขอขอบคุณคณะทำงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ กฟผ.และบริษัทผู้รับจ้างที่ร่วมมือกันสอดส่องดูแลช่วยกันเตือนสติผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และในปี 2557 นี้จะมีการซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะถึง 5 หน่วย ซึ่งการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จเหมือนกับปีที่ผ่านมา ท้ายที่สุดนี้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาตลอดจนหน่วยงานวิศวกรควบคุมความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและพร้อมที่จะทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างปลอดภัยและขอให้การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 9 ประสบความสำเร็จไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทั้งบุคคลและทรัพย์สิน”br>
กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 9 ภายใต้แนวคิด “ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ” เป็นหนึ่งในกระบวนการของการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ด้านความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE)ในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในหน่วยงาน และเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะตามยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยที่หน่วยงานได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2557 คือ ให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ หรือ Zero Accident นั้นเอง ทั้งนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 9 กำลังการผลิต 300 เมกะวัตต์ จะหยุดซ่อมบำรุงตามวาระ (Minor Inspection) ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2557 นี้