LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม ชาวแม่เมาะร่วมใจรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์”


ภาพประกอบข่าว

ชาวแม่เมาะร่วมใจรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนใน อ.แม่เมาะ นำทีมโดย นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอแม่เมาะนายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ – สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ตลอดจนตำรวจ ทหาร หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ กว่า 1,000 คน ร่วมขบวนเดินรณรงค์ ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ นอกจากนำผู้ปฏิบัติงานกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมแล้ว ยังได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน โครงการรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” จัดขึ้นโดย กรมป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จ.น่าน จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก ตระหนักถึงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่มักเกิดในช่วงเดือน มกราคม ถึง เดือนเมษายนของทุกปี จนทำให้เกิดวิกฤติปัญหาหมอกควันปกคลุมอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการคมนาคม เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้ อ.แม่เมาะ เป็นอำเภอฟ้าใส ไร้หมอกควัน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการร่วมรณรงค์ไม่เผาป่า และงดการเผาขยะในพื้นที่โล่ง พื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นไฟป่าต้องรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการดับไฟได้ทันท่วงที