LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ ร่วมชี้แจงข้อซักถาม ร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมตำบลนาสัก


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ นายโอภาส จริยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ-บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสัก มี นายบุญเทียน กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เป็นประธาน นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอแม่เมาะ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนใน ต.นาสัก ร่วมประชุม

ในการประชุม ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ได้ชี้แจงข้อซักถามจากการประชุมครั้งที่แล้ว ในประเด็นสำคัญ ประเด็นแรกได้แก่ การขอไม้ที่ตัดจากการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่ง กฟผ. ไม่มีอำนาจอนุมัติหรือใช้ไม้ดังกล่าว เนื่องจากเป็นอำนาจของกรมป่าไม้ ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะมาตีตรา ชักลากเพื่อประมูลขายต่อไป โดยที่ประชุมจะเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้มาหารือเพื่อหาแนวทางการขอใช้อีกครั้งหนึ่ง ประเด็นที่สองคือความกังวลของชุมชนเกี่ยวกับการทำเหมืองหินปูนตามประทานบัตรของ กฟผ.แม่เมาะ ว่าอาจส่งผลกระทบต่อภาพเขียนสีโบราณ คณะผู้บริหารได้ยืนยันว่าพื้นที่ของภาพเขียนโบราณ อยู่นอกเขตพื้นที่ประทานบัตร 320 เมตร ซึ่งการดำเนินงานของเหมืองฯจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพเขียนดังกล่าว โดยขณะนี้พื้นที่ภาพเขียนสีโบราณซึ่งถือเป็นสมบัติของแผ่นดินยังอยู่ในพื้นที่การดูแลของกรมป่าไม้ และได้ประสานกับกรมศิลปากรให้เข้ามาศึกษาเพื่อทำการอนุรักษ์ฟื้นฟูเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวต่อไปแล้ว ส่วนในประเด็นของค่าภาคหลวงแร่ กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการจ่ายให้กับ อบต.นาสัก ตามกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนดทุกประการ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ ปัญหาหมอกควันที่เกิดจากโรงงานตะเกียบในพื้นที่ แผนการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรที่ กฟผ.จะสนับสนุนแก่ชุมชน ซึ่งการจัดประชุมคณะกรรมการฯดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ช่วยเชื่อมต่อและสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นไปอย่างบูรณาการ