LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดการแข่งขันกีฬาต้นธงชัยสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด พิชิตโรคภัย ประจำปี 2557


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มี.ค.2557 ที่ผ่านมา "นายพิษณุพล ประสาน" ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาต้นธงชัยสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด พิชิตโรคภัย ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) โดยมี "นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ" นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน

นอกจากนี้ยังมีนักการเมืองและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีเปิดอีกหลายท่าน อาทิ เช่น "นายวิเชียร เรืองบุญมา" "นายนิกร ธรรมลังกา" สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นต้น

การจัดการแข่งขันกีฬาในโครงการดังกล่าว จัดขึ้นด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัย ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลต้นธงชัย ให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการมั่วสุมยาเสพติดของเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน และเสริมสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ กำหนดให้มีการแข่งขัน กีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ เปตอง ฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนักกีฬาทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลต้นธงชัยเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเริ่มดำเนินการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2557 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 37 วัน

การจัดการแข่งขันกีฬาในโครงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เช่น โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝาย

และในช่วงเย็นของวันดังกล่าว "นายธวัชชัย ปินตาสี" กำนันตำบลต้นธงชัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้นธงชัยสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด พิชิตโรคภัย ในครั้งนี้...."นายกีฬา"