LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม อบจ.ลำปาง จัดงาน


ภาพประกอบข่าว

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาล หัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นอกจากนั้น ยังคงประกอบพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานัปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และสร้างความร่มเย็นเป็นสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงร่วมกับจังหวัดลำปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งทั้งหมด ในจังหวัดลำปาง จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันอังคาร ที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอำนาจและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย โดยมี "นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธ์" รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และมี “ดร.สุนี สมมี” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มาร่วมงานมากกว่า 1,000 คน

ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวถวายราชสดุดีฯ อ่านสารวันท้องถิ่นไทย รับฟังปาฐกถาธรรม หัวข้อ “ธรรมมะนำพาสันติสุขสู่ประชาชน” โดย พระครูใบฏีกาสมศักดิ์ ปิยวณโณ (เรือนทอง) อารามสันติสุข อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเสด็จพ่อ ร.5 การนำเสนอที่มาของวันท้องถิ่นไทย และนิทรรศการประชาชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รวมถึง ภารกิจหน้าที่ด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.