LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านโชว์ผลงานพัฒนางานสู่การพัฒนาองค์กร ในงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต ครั้งที่ ๑๔


ภาพประกอบข่าว

กฟผ.แม่เมาะ จัดแสดงผลงานจากการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานขององค์กร ในงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่ ๑๔ คัดเลือกผลงานดีเด่นสู่เส้นทางแข่งขันระดับประเทศ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ และผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทย แม่เมาะ “นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด” ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะ ครั้งที่๑๔ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี “นายสุรพล สัตยารักษ์” ปลัดจังหวัดลำปาง ให้เกียรติร่วมเปิดงานและได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ลำปางนครแห่งความสุข” อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการเสวนาจากผู้แทน ๕ ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ หย่วยงานราชการ และ กฟผ.แม่เมาะ ในหัวข้อ “จิตอาสากับการพัฒนาชุมชนแม่เมาะ” ภายในงานมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ส่วนราชการและชุมชนต่างๆในพื้นที่ อำเภอแม่เมาะ ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

สำหรับงานนิทรรศการเพิ่มผลผลิต กฟผ.แม่เมาะเป็นกิจกรรมที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี ๒๕๕๗ นี้เป็นการจัดงานครั้งที่ ๑๔ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม โดยใช้เครื่องมือ QCC, KAIZEN, KSS (Kaizen suqqestion system) AAR, (After Action Reviel), BAR (Brfore Action Reviel) ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และการแสดงบอร์ดนิทรรศการต่างๆ เช่น เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) งานด้าน CSR หลอดไฟ LED เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการเพิ่มประสทธิภาพการทำงานด้วยการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตองค์กร และยังเป็นเวทีคัดเลือกตัวแทน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานในเวทีของ กฟผ.ทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในเวทีระดับประเทศต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ ภายใต้แนวคิด “พัฒนางานทุกด้าน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่องค์กรคุณภาพสูง” นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพงาน QCC< Kaizen สิ่งประดิษฐ์ และการจัดการความรู้ AAR และ BAR รวมถึงงานวิจัยแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety) และผลิตภัณฑ์ชุมชนของ อำเภอแม่เมาะ และจังหวัดลำปางอีกด้วย