LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ จัดเวทีแลกเปลี่ยน ธนาคารไข่ อ.แม่เมาะ


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ศูนย์จิตอาสาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความสามารถชุมชน กิจกรรมหมู่บ้านนำร่องต้นแบบธนาคารไข่ โดยมี นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นายอำเภอ แม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายสมชาย ติวะตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำสมาชิกชุมชนจากหมู่บ้านนำร่อง 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นมา และกลุ่มชุมชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการใหม่ มารับฟังการบรรยายวิธีการเลี้ยงไก่อย่างถูกวิธีโดยวิทยากรจากบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และเปิดโอกาสให้ชุมชนแต่ละแห่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาที่พบจากการเลี้ยงไก่ไข่ การหาตลาดรวมถึงการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ในการนี้ นายอนิรุธ อรุณราช ผู้ปฏิบัติงานแผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ร่วมนำประสบการณ์จากการทดลองเลี้ยงไก่ไข่ของ กฟผ.แม่เมาะ ที่ประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวมี นายกิตติพันธ์ หรรษาวัฒนา ผู้ช่วยปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สัตวบาลอำเภอแม่เมาะร่วมตอบข้อซักถาม และมีสมาชิกจากชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน