LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาปั่น 2 ล้อเพื่อการกุศล ในโครงการ


ภาพประกอบข่าว

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ เพื่อแบ่งปันน้ำใจความโอบอ้อมอารีของชาวจักรยานลำปาง ตลอดจนถึงผู้มีจิตกุศลทั่วไป และขอรับการสนับสนุนจากร้านค้า บริษัท ห้างร้านผู้เกี่ยวข้องกับวงการจักรยานทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดลำปาง ให้กับเด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส รวม 25 ราย ที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ. ลำปาง ณ วัดปงอ้อม ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จักรยานลำปาง เป็นกลุ่มที่สนับสนุนให้ประชาชนหันมาสนใจในการออกกำลังกาย ห้างไกลยาเสพติด โดยการร่วมกลุ่มบุคคล ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ที่มีจักรยานและที่มีความสนใจที่จะออกกำลังกายเพื่อพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่ดี และให้เกิดความตระหนักและเกิดแรงจูงใจในการส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างถูกต้องและปลอดภัยพร้อมๆ กับการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทางและเสริมสร้างความมั่นใจในการเดินทางด้วยจักรยานบนเส้นทางร่วมกับยานพาหนะอื่นๆ ซึ่งการปั่นจักรยานเป็นอีกวิทีหนึ่งของการออกกำลังกายที่ดี ทำให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยลด มลพิษทางอากาศ รักษาสภาพของสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงาน ทั้งช่วยในการลดภาวะโลกร้อน และยังได้ร่วมกันเพิ่มประชากรจักรยานบนถนนให้มากขึ้น เพื่อเราจะได้กล้าใช้จักรยานร่วมกันบนถนนแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในการเดินทาง

ดังนั้นทางกลุ่มจักรยานลำปาง จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ “จักรยานลำปางบรรเทาทุกข์บรรเทิงสุข ปีที่ 1” ในรูปแบบของการขอรับบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของยังชีพ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่มีฐานะยากจนต้องการทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาในระบบ เด็กและเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากผู้ปกครองที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่ยากไร้ขาดคนอุปการะหรือถูกทอดทิ้งในสังคมไทย โดยขอรับการรับบริจาคจากผู้รักการขี่จักรยานและเครือข่าย ตลอดจนถึงผู้มีจิตกุศลทั่วไป และขอรับการสนับสนุนจากร้านค้า บริษัท ห้างร้านผู้เกี่ยวข้องกับวงการจักรยานทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดลำปาง

สามารถร่วมสมทบบริจาคได้ที่ร้านจักรยานบันเทิง ถนนฉัตรชัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 จากนั้นจะมีการรวมตัวกันในกลุ่มผู้ร่วมบริจาค ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557

เวลา 06.00 น. เช้า รวมตัวที่จุดนับพบร้านจักรยานบรรเทิง โดยมีการสรุปยอดเงินบริจาค และสิ่งของต่างๆ และรับประทานอาหารเช้า

เวลา 06.30 น. เคลื่อนขบวนโดยเดินทางด้วยรถจักรยานของผู้ร่วมกิจกรรม ไปถึงวัดปงอ้อม ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เวลา 07.30 น. ถึงวัดปงอ้อม ดำเนินการส่งมอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของแก่กลุ่มเป้าหมาย ไหว้พระหยกศักดิ์สิทธิ์ รับประทานอาหารต้อนรับขบวนผู้บริจาค (อาจมีการเยี่ยมบ้านผู้รับบริจาค)

เวลา 08.30 น. เสร็จพิธีการทีมงานเจ้าของสถานที่ จะให้ผู้ร่วมกิจกรรมเลือกสถานที่ขี่จักรยานท่องเที่ยวในเขตตำบลบ้านเสด็จ ได้แก่เนินชมวิว และดูต้นมะม่วงป่าอายุร้อยกว่าปี หรือขึ้นชมรอยพระพุทธบาท ดอยห้วยฝ้า ที่ใดที่หนึ่งระยะทางไปกลับจากตัวเมืองลำปางถึงสถานที่เป้าหมาย 44 กิโลเมตร (การเดินทาง เหมาะกับจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น)