LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาบมจ.ไทยประกันชีวิต ลำปาง ระเบิดศึกโม่แข้งหญ้าเทียม 7 คน


ภาพประกอบข่าว

ด้วย บมจ.ไทยประกันชีวิต โดย ผู้จัดการภาคอาวุโส "นางพัณณ์ชิตา บันลือพิศาลกุล" และผู้บริหารศูนย์การขาย "นายเดชาโชติ จินะวงค์ "ได้กำหนดการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ ไทยประกัน คัพ ประจำปี 2557 เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ของ บมจ. ไทยประกันชีวิต จึงได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน

1.1 เพื่อสงเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรแสดงออกถึงความสามารถในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

1.2 เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีของหน่วยงานหรือองค์กรแต่ล่ะหน่วยงานหรือองค์กร ให้มีความรักสามัคคีและมิตรไมตรีที่ดีระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร

1.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) บริษัท ประกันชีวิตของคนไทยที่ดูแลคนไทยมายาวนาน เข้าสู่ปี ที่ 73 ให้หน่วยงานและองค์กร ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในด้านการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคง และพร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องด้านการประกันชีวิต

1.4 เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับที่สูงขึ้น

2. ชื่อการแข่งขัน

2.1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ครั้งนี้เรียกว่า โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ไทยประกัน คัพ ประจำปี 2557

3. คณะผู้ดำเนินการแข่งขัน

บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาลำปาง โดย ผู้จัดการภาคอาวุโส นาง พัณณ์ชิตา บันลือพิศาลกุล และ ผู้บริหารศูนย์การขยายงาน นาย เดชาโชติ จินะวงค์

4.ประเภทการแข่งขัน

4.1 ประเภทประชาชนทั่วไป

5. สนามแข่งขันและวันเวลาการแข่งขัน

5.1 สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ซ็อกเกอร์ มาเนีย SOCCER MANIA (ข้างวัดกู่คำ)

กำหนดการแข่งขัน

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ถึง 7 ธันวาคม 2557 ทำการแข่งขันเฉพาะวันอาทิตย์ 9.00 น ถึงเวลา 17.00 น.

6. การรับสมัครเข้าแข่งขัน

6.1 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมทำการแข่งขัน สมัครได้ที่ บริษัท ไทยประกันชีวิต สาขาลำปาง ชั้น 2 งานฝ่ายขยายงาน ผู้จัดการศูนย์ เดชาโชติ จินะวงค์ โทร.084-9485992 หรือ ที่ทำการ หจก.จินะวงค์ โบรกเกอร์ กรุ๊ป โทร. 093-1398476 , 054-018400

6.2 เปิดรับสมัครตั่งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

6.3 ในวันยื่นใบสมัครผู้สมัครต้องนำเอกสาร หลักฐานของนักกีฬาดังต่อไปนี้ ยื่นต่อ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อมใบสมัคร

-บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ อย่างน้อย 12 คน แต่ต้องไม่เกิน15 คน

-ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก,แว่นกันแดด ขนาด 1 นิ้ว และรูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-ต้องกรอกรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน,ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมในบัญชีรายชื่อนักกีฬา

-ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องวางเงินสด ค่าสมัครทีมล่ะ 1,500 บาท ประกันทีมๆ ล่ะ 500 บาท และจะคืนค่าประกันทีมให้เฉพาะทีมที่ลงแข่งขันครบตามตารางการแข่งขันและปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันนี้เท่านั้นในวันสุดท้ายของการแข่งขัน หากเอกสารไม่ครบทางคณะกรรมการจะไม่พิจารณารับสมัครเข้าร่วมทำการแข่งขัน

-หนังสือรับรองหรือเอกสารยืนยันจากหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

-รับทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม ในนามหน่วยงานเท่านั้น

7. วิธีจัดการแข่งขัน

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแข่งขัน หากมีทีมน้อยกว่ากำหนด

7.1 การแบ่งกลุ่มสายการแข่งขัน จะจับสลากแบ่งสายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ.สนาม SOCCER MANIA โดยแบ่งเป็น 2 สาย ๆ ล่ะ 4 ทีม ( A,B )

7.2 แข่งแบบพบกันหมดในสาย

7.3 ทีมที่มีคะแนน เป็นที่ 1 และ 2 ของแต่ล่ะสายเข้าแข่งขันในรอบต่อไป (การแข่งขันในรอบแรกถ้ามีคะแนน เท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก) ในรอบต่อไปถ้าผลการแข่งขันในเวลาเสมอให้ใช้วิธีตัดสินด้วยการเตะจุดโทษหาทีมที่ชนะเข้าแข่งขันในรอบต่อไป

7.4 การนับคะแนน ชนะ ได้ 3 คะแนน เสมอ ได้ 1 คะแนน แพ้ไม่มีคะแนน ในรอบต่อไปแช่งขันแบบแพ้คัดออก 7.5 เวลาการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ล่ะ 25 นาที พัก 5 นาที

7.6 การเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ทุกคนจากรายชื่อที่นักกีฬา แต่ต้องไม่เกิน 8 คน

8. กฎกติกา มารยาทและการลงโทษ 8.1 ผู้เข้าแข่งขันลงสนามทั้งหมด 7 คน (ในกรณีมาไม่คบ อนุญาตให้ลงได้แต่ต้องมีนักกีฬา 4 คนขึ้นไป

8.2 ไม่มีการล้ำหน้า

8.3 การปรับเงินเมื่อได้รับใบเหลือง ใบล่ะ 50 บาท(2 ใบเหลืองพักแข่ง 1 แมท) ใบแดง ปรับ 100 บาท (พักแข่ง 1 แมท)

8.4 เมื่อจบการแข่งขันในคู่หนึ่ง ๆ แล้ว คู่ต่อไปจะต้องลงสนามทำการแข่งขันทันทีและจะให้เวลา 10 นาที หากทีมใดไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้ถือว่าทีมนั้นแพ้ และคู่ต่อไปหากพร้อมทั้ง 2 ทีม ให้ดำเนินการแข่งขันต่อ แต่หากไม่พร้อมให้เริ่มการแข่งขันตามกำหนด

8.5 ในวันแข่งขัน หากขณะลงทำการแข่งขันและการแข่งขันดำเนินอยู่ หากผละออกจากการแข่งขันก่อนหมดเวลาการแข่งขัน ถือว่าว่าผิดมารยาทร้ายแรง ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ตลอดการแข่งขัน

8.6 ในวันแข่งทุกทีมทีมี ตาราง(โปรแกรม) การแข่งขันให้มาถึงสนามก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที และให้ไปรายงานตัวและรับใบส่งรายชื่อนักกีฬาที่โต๊ะคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

8.7 ในกรณีที่มีการทะเลาะวิวาท ชกต่อย หากผู้ตัดสินหรือคณะกรรมการห้ามปรามแล้วแล้วนักกีฬาผู้ใดหรือทีมใดไม่เชื่อฟัง ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดทีมนั้นออกจากการแข่งขัน พร้อมทั้งพิจารณาโทษตามข้อ 8.5

8.8 ทุกกรณีที่มีปัญหา ฯ ซึ่งไม่ได้อยู่ในระเบียบการแข่งขันนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้นและถือเป็นที่สิ้นสุด

8.9 นักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทีม จะต้องยอมรับและเคารพการตัดสินของผู้ตัดสิน

8.10 การประท้วง

8.10.1 ต้องทำการประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร หลังทำการแข่งขันภายใน 24 ชั่วโมง และให้ประท้วงเฉพาะคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น

8.10.2 ผู้ประท้วงต้องวางเงิน 1,000 บาท หากการประท้วงไม่เป็นผลต่อทีมที่ประท้วงให้ยึดเงินดังกล่าวทั้งหมด

8.10.3 เมื่อทางคณะกรรมการ ฯ ได้รับหนังสือประท้วง ทางคณะกรรมการ ฯ จะแจ้งให้ทีมที่ถูกประท้วงทราบ และให้ชีแจงต่อคณะกรรมการภายใน 24 ชั่วโมง

8.10.4 เมื่อคณะกรรมการ ฯ ตัดสิน ประกาศคำประท้วงไปแล้ว ถือว่าสิ้นสุด ทั้งทีมที่ประท้วงและทีมที่ถูกประท้วงจะอุทธรณ์ใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

9. รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ เงินบำรุงทีม 3,000 บาท

รองชนะเลิศ เงินบำรุงทีม 2,000 บาท

อันดับที่ 3 เงินบำรุงทีม 1.000 บาท

อันดับที่ 4-8 รับของที่ระลึกจาก บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขา ลำปาง โดย ผู้จัดการภาคอาวุโส นาง พัณณ์ชิตา บรรลือพิศาลกุล

ติดต่อสอบถาม นาย เดชาโชติ จินะวงค์ ผู้บริหารศูนย์การขาย บมจ.ไทยประกัน ชีวิต สาขาลำปาง โทร 084-9485992