LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมผวจ.ลำปาง พร้อมรองฯ เข้าเยี่นมชม กฟผ.แม่เมาะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


ภาพประกอบข่าว

ผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมการดำเนินงาน กฟผ.แม่เมาะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบการดำเนินภารกิจ พร้อมชื่นชมที่หน่วยงานมีกลุ่มจิตอาสาที่เข้มแข็ง ที่มุ่งมั่นทำกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนแม่เมาะอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2, นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมรับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ ทั้งงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม และแผนการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร ตลอดจนความก้าวหน้างานอพยพราษฎร และประเด็นค่าภาคหลวงแร่ของตำบลบ้านดง ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ได้มอบดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในวาระเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ด้วย

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “กฟผ.แม่เมาะ มีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางได้ดีเสมอมา โดยในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตั้งให้จังหวัดลำปาง เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ซึ่งตนจะร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสจังหวัดลำปางให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้คึกคัก ในส่วนของ กฟผ.แม่เมาะ ที่ดูแลคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอ แม่เมาะอย่างดีมาเสมอ อยากให้สนับสนุนชุมชนให้ได้การอบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังให้ร่วมกันดูแล รักษา และฟื้นฟู ป่าไม้ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน โดยร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน” ทั้งนี้ขอขอบคุณกลุ่มจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ ที่มุ่งมั่นทำสิ่งดีๆ แก่ชุมชน อ.แม่เมาะ และจังหวัดลำปางมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร หาก กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งต่อๆ ไป ตนยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในจังหวัดลำปางให้มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อจังหวัดของเรา”